Archiwum kategorii: Ogólne

W dniach 16-17 marca 2018 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku
Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.

W pierwszym dniu obrad Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie z działalności  oraz udzielili absolutorium Radzie Krajowej ZZITD.

W drugim dniu obrad wziął udział zaproszony Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła.
W trakcie spotkania przedstawił cele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, z których wynika, że od 1 stycznia 2019r. będzie miała likwidacja dualizmu Inspekcji Transportu Drogowego poprzez wyłączenie z szeregów administracji zespolonej. Pozwoli to na ujednolicenie zarobków na tych samych stanowiskach we wszystkich Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego. Rada Krajowa ZZITD z uznaniem przyjęła zaproszenie do prac nad oceną skutków ryzyka projektu ustawy o „odzespoleniu”  Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

W trakcie spotkania dyskutowano nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych w zakresie pracy inspektorów w godzinach nocnych.  Pan Łukasz Bryła zapewnił, że do końca kwietnia do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego zostaną wysłane wytyczne regulujące kwestie pracy w godzinach nocnych.

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ZZITD

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 16/17 marca 2018r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczy odbędzie się w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111
w  hotelu sieci „mHotel”

Rozpoczęcie obrad godz. 16.00. w dniu 16 marca 2018r.

Pozostałe szczegóły oraz porządek obrad znajduje się w zaproszeniach, które zostaną rozesłane
do Przewodniczących Delegatur ZZITD.

Link do strony siedziby zjazdu

Spotkanie z GDDKiA

W dniu 16 stycznia 2018r. w Warszawie w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli GITD i ZZITD z przedstawicielami GDDKiA. W trakcie spotkania omawiano możliwości poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy służb kontrolnych podczas zatrzymywania pojazdów do kontroli na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Strony zgodziły się, że zainstalowanie znaków zmiennej treści przed punktami kontrolnymi informujących o kontroli drogowej, ograniczających prędkość , zakazujących manewrów wyprzedzania oraz wydzielenie terenu na MOP tylko dla służb kontrolnych, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

W dniu 30 listopada 2017roku, przedstawiciele Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczyli w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
W toku obrad na wniosek ZZITD poseł Stanisław Żmijan zgłosił dwie poprawki dotyczące:
1. Umożliwienia stawiania znaków czasowo ograniczających prędkość w miejscach przeprowadzania kontroli
2. Usunięcie zapisów dotyczących pracy inspektorów w systemie 24/24 z racji ich niekonstytucyjności.
Poprawki nie zostały przyjęte.

SPROSTOWANIE

W dniu 22 listopada 2017r. w Dzienniku Gazecie Prawnej w wersji papierowej ukazał się artykuł zatytułowany: „Nocne przewozy znajdą się teraz na cenzurowanym”. W treści artykułu cytowana jest moja wypowiedź która zawiera błąd drukarski. Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego nie zgadzał się, nie zgadza i nie będzie zgadzał na zmianę przepisów polegającej jedynie na wprowadzeniu pracy w systemie trzyzmianowym.

W załączeniu prośba do DGP o sprostowanie.

 

Hubert Jóźwik

Przewodniczący RK ZZITD

Poniżej tekst wiadomości.

Zawieszenie protestu

W dniu 16 listopada 2017r. Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego podjęła uchwałę nr 4/2017 o zawieszeniu protestu. Decyzja  ta została podjęta w związku z podjęciem prac przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa nad spełnieniem naszych postulatów. Decyzja o kontynuacji protestu lub jego zakończeniu zostanie podjęta po zapoznaniu z ostatecznym kształtem aktów prawnych regulujących nasze funkcjonowanie i poziomem
intensywności  prac nad ich procedowaniem.

 

MANIFESTACJA 2017

W dniu 9.11.2017r. w Warszawie odbyła się manifestacja inspektorów transportu drogowego i pracowników administracji Inspekcji Transportu Drogowego.
Protestujący przemaszerowali ulicami Myśliwiecką i Alejami Ujazdowskimi pod Sejm.
Tam odbyła się pikieta w trakcie której głos zabrali przedstawiciele ZZITD, Solidarności i OPZZ.
Delegacja protestujących udała się do Kancelarii Sejmu, gdzie złożyła petycję do marszałka Sejmu.