W dniach 05-06 marca 2016r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego. W trakcie obrad pierwszego dnia Delegaci dokonali wyboru Władz Związku, zmian w statucie ZZITD i przeprowadzili szeroko zakrojoną dyskusje nad projektem ustawy o inspekcji transportu drogowego procedowaną przez GITD. Przyjęto Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności Rady Krajowej oraz sprawozdanie finansowe ZZITD za okres 01.01.2015r. do 31.12.2015 r. W trakcie kolejnego głosowania udzielono absolutorium radzie Krajowej ZZITD.

W związku z upływem kadencji Zarządu ZZITD dokonano wyboru członków Związku na niżej wymienione funkcje:

 1. Przewodniczący RK – Hubert Jóźwik
 2. Zastępca Przewodniczącego RK – Michał Niedźwiecki
 3. Sekretarz RK – Damian Szostak
 4. Skarbnik RK – Michał Daszkiewicz
 5. Członek – Krzysztof Owsianka

oraz dokonano wyboru członków Komisji Rewizyjnej:

 1. Artur Fal
 2. Jacek Śliwiński
 3. Paweł Gruszka
 4. Marek Rybikowski
 5. Radosław Morawski
 6. Kajetan Sztabla

Na wniosek jednego z Delegatów powołano Komisję Statutową w składzie:

 1. Grzegorz Cichecki
 2. Michał Niedźwiecki
 3. Przemysław Smyk
 4. Paweł Gruszka

W trakcie dyskusji nad projektem ustawy o inspekcji transportu drogowego autorstwa GITD wyrażono zaniepokojenie treścią art. 112 dotyczącą przyszłości zatrudnienia obecnych inspektorów oraz treścią art. 113 dotyczącą zasad przejścia na nowe stopnie inspektorskie w ramach projektu ustawy.

Na kolejny dzień obrad przybyli zaproszeni goście: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Michał Pierzchała oraz koledzy z Organizacji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Gdańsku pod przewodnictwem Łukasza Baranowskiego. Nie przybyli zaproszeni goście z MSWiA.

W trakcie spotkania Inspektor Michał Pierzchała rozwiał wątpliwości dotyczące ciągłości pracy inspektorów, zapewniając iż na mocy tejże ustawy, wszyscy zostaną funkcjonariuszami Inspekcji transportu drogowego. Wyraził też chęć dialogu nad zmianami dotyczącymi zapisów ustawy w zakresie stopni inspektorskich. Koledzy z NSZZ Solidarność przedstawili przebieg spotkania z wiceministrem Jarosławem Zielińskim. Obrady zakończyły się uroczystym obiadem.