Miesięczne archiwum: Październik 2016

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Poniżej przytaczamy w oryginale odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym procedowanym przez MSWiA

„Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 października 2016 r. dotyczący udostępnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie dysponuje wskazanym projektem.

Przekazany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o włączenie do Wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oczekuje na rozpatrzenie przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu. Wniosek ten nie zawiera projektu ustawy, bowiem zgodnie z par. 25 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu ustawy poprzedza się złożeniem wniosku o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych.

Przepis ten nie przewiduje obowiązku przekazywania projektu ustawy już na etapie wpisu do Wykazu prac Rady Ministrów, a wręcz wskazuje, że wpis do Wykazu poprzedza projektowanie aktu prawnego.

Jednocześnie informuję, że projekty aktów prawnych będące przedmiotem prac legislacyjnych znajdują się na ogólnodostępnej stronie BIP RCL www.legislacja.gov.pl.

Z poważaniem,
AGNIESZKA KOWALSKA
główny specjalista
CENTRUM INFORMACYJNE RZĄDU
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW”

Odpowiedź na interpelację

„Odpowiedź na interpelację nr 6023
Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa 07.10.2016
Szanowny Panie Marszałku
W odpowiedzi na interpelację numer 6023 Posła na Sejm RP Pawła Olszewskiego w sprawie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego uprzejmie informuję, że w dniu 2 czerwca 2016r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji,
przekazał do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wniosek o wpisanie projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw do Wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów. Obecnie wspomniany projekt oczekuje na wpisanie do ww. Wykazu.

Przedmiotowy projekt zakłada likwidację Inspekcji Transportu Drogowego (ITD) oraz rozdysponowanie realizowanych przez Inspekcję zadań pomiędzy inne funkcjonujące obecnie organy. Zgodnie z ww. projektem główne obowiązki związane z realizacją działań z zakresu kontroli ruchu drogowego i transportu drogowego zostaną przekazane Policji.
Powyższe wiąże się m.in. z przejęciem wyposażenia i infrastruktury związanej z kontrolą prędkości pojazdów oraz kontrolą transportu drogowego. Jednocześnie wspomniany projekt zawiera propozycję przepisów umożliwiających dotychczasowym pracownikom ITD kontynuowanie karier zawodowych w organach przejmujących poszczególne zadania ITD.

Z poważaniem
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z up. Jarosław Zieliński
Sekretarz Stanu”

zachowano oryginalną pisownię – admin.