Statut

STATUT ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

MAJĄC NA CELU PRAWIDŁOWĄ REALIZACJĘ OCHRONY PRAW PRACOWNICZYCH ZAWIĄZUJE SIĘ ZWIĄZEK ZAWODOWY INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO ZWANY W TREŚCI STATUTU „ZWIĄZKIEM”. ZWIĄZEK POSŁUGUJE SIĘ SKRÓTEM „ZZITD”

 

ŁÓDŹ 5 CZERWCA 2007 r.

ROZDZIAŁ 1

NAZWA, SIEDZIBA, TEREN DZIAŁANIA

§1

Nazwa związku brzmi:

ZWIĄZEK     ZAWODOWY     INSPEKCJI     TRANSPORTU DROGOWEGO

zwany dalej w treści statutu „Związkiem”. Skrót nazwy Związku : ZZITD

§2

Siedzibą związku jest Poznań. Siedziba Rady Związku jest zlokalizowana w mieście, które wskazuje

Przewodniczący Rady Związku Zawodowego.

§3

Zakresem działania Związek obejmuje pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego [dalej: GITD] oraz pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego [dalej: WITD] w tym, w szczególności inspektorów wykonujących czynności kontrolne określone w ustawie o transporcie drogowym zatrudnionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, którzy zgłosili chęć przystąpienia i zostali przyjęci w poczet członków.

§4

Nazwa Związku i znak graficzny stanowią wyłączną własność Związku i podlegają ochronie prawnej przewidzianej w odpowiednich przepisach.

 

ROZDZIAŁ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§5

Związek jest organizacją dobrowolną, niezależną i samorządną. Związek jest międzyzakładową organizacją związkową i działa na zasadach określonych w Ustawie o związkach zawodowych.

§6

Związek realizuje cele i zadania zawarte w Statucie Związku, zgodnie z obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem.

§7

Związek może współpracować z innymi organizacjami związkowymi na zasadach równości i partnerstwa.

§8

Związek może zrzeszać się z innymi związkami oraz innymi organizacjami związkowymi w organizacje zakładowe i ogólnopolskie.

§9

 Dzień 6 września jest obchodzony jako Dzień Inspektora Inspekcji Transportu Drogowego.

 

ROZDZIAŁ 3

CELE I ZADANIA ZWIĄZKU

§10

 Celem i zadaniem Związku jest obrona praw i interesów członków związku.

§11

 Związek realizuje swoje zadania w ramach obowiązujących przepisów prawa poprzez:

 1. Reprezentowanie swoich członków wobec władz pracodawców, władz administracji państwowej, samorządów, osób fizycznych i innych organizacji;
 2. Inicjowanie i współdziałanie w podejmowaniu decyzji w sprawach etatowych, gospodarczych,

płacowych, socjalnych i kulturalnych;

 1. Uzgadnianie z właściwymi organami wszelkich aktów prawnych normujących prawa i obowiązki

pracowników oraz warunki pracy i płacy;

 1. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem praw i obowiązków pracowników;
 2. Zgłaszanie sprzeciwu wobec niezgodnych z prawem decyzji dotyczących pracowników;
 3. Udzielanie wszechstronnej pomocy i informacji prawnej członkom Związku wobec których wszczęto postępowania dyscyplinarne lub naruszono ich dobra prawem chronione;
 4. Nadzorowanie i kontrolowanie sprawiedliwego podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń

Socjalnych;

 1. Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin;
 2. Podejmowanie działań w tworzeniu odpowiednich warunków do wypoczynku;
 3. Udzielanie świadczeń materialnych określonych stosowną uchwałą oraz wyrażanie opinii i

sprawowanie kontroli w sprawach udzielanych pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo

Pożyczkowej;

 1. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi w przypadku naruszenia interesów

pracowniczych członków Związku;

 1. W uzasadnionych przypadkach, po wyczerpaniu wszystkich możliwości, może proklamować

formę protestu zgodnie z Ustawą o Rozwiązywaniu Sporów Zbiorowych;

 1. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej – tworzenie Koleżeńskiej Kasy Samopomocy;
 2. Tworzenie funduszy celowych;
 3. Inicjowanie i prowadzenie wymiany doświadczeń z zagranicą;
 4. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków do podnoszenia

kwalifikacji zawodowych;

 1. Współpraca i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy;
 2. Opiniowanie i uzgadnianie obsadzania stanowisk;
 3. Prowadzenie działalności gospodarczej dla uzyskania środków przeznaczonych na realizację

zadań statutowych, w tym prowadzenie działalności informacyjno – wydawniczej, a także szkoleniowej

dla potrzeb ZZITD;

 1. Współudział w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych oraz różnych form ubezpieczeń;
 2. Obrona praw, godności i interesów członków Związku oraz zapewnienie zawodowi inspektora Inspekcji Transportu Drogowego statusu poszanowania i godności;
 3. Formułowanie i prezentacja stanowisk w sprawach dotyczących systemu opieki socjalnej inspektorów w Polsce, wykonywania zawodu inspektora Inspekcji Transportu Drogowego i praw pracowniczych;
 4. Wszechstronne zapoznawanie inspektorów z wykładnią przepisów obowiązujących w Inspekcji Transportu Drogowego;
 5. Wspieranie wszelkich inicjatyw i działań służących zapewnieniu sprawiedliwego prawa do obrony członkom ZZITD, wobec których wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne;
 6. Wspieranie wszelkich działań i inicjatyw prowadzących do usuwania zjawisk naruszania konstytucyjnych praw obywatelskich członków Związku przez ich przełożonych;
 7. Uzgadnianie z pracodawcą regulaminu pracy, zakresu obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisów ustawy o służbie cywilnej.

 

ROZDZIAŁ 4

CZŁONKOWIE ZZITD

PRAWA I OBOWIĄZKI

KARY I WYRÓŻNIENIA

§12

Związek zrzesza pracowników Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego oraz pracowników Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

§13

Związek może podjąć się obrony indywidualnych praw pracownika nie zrzeszonego w Związku, jeżeli pracownik zwróci się o taką pomoc. Decyzję w powyższej sprawie podejmuje Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.

§14

Tryb przyjęcia w poczet członków ZZITD:

 1. Przyjęcie na członka Związku następuje na podstawie pisemnej deklaracji i Uchwały Rady Krajowej. Uchwałę podejmuje się zwykłą większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Krajowej.

1 a. Rada Krajowa może upoważnić spośród siebie Uchwałą minimum 2 osoby, które podejmą decyzję o przyjęciu nowego członka w imieniu Rady Krajowej.

 1. Członkiem Związku nie może być pracownik należący do innego związku zawodowego.

2a. Członkiem Związku nie może być pracownik zajmujący kierownicze stanowisko w Inspekcji Transportu Drogowego, poczynając od Zastępcy Wojewódzkiego Inspektora w WITD oraz od Zastępcy Dyrektora Biura lub Delegatury Terenowej w GITD.

 1. Członkiem Związku pozostaje się również w czasie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego, zawieszenia w wykonywaniu pracy, pod warunkiem opłacania aktualnej składki związkowej, ustalonej zgodnie z przepisami niniejszego Statutu.

§14a

Utrata członkostwa w ZZITD następuje wskutek:

 1. Wystąpienia ze Związku na podstawie pisemnego oświadczenia, składanego do RK ZZITD;
 2. Niepłacenia składek przez okres ponad 3 miesięcy;
 3. Wykluczenia ze Związku za nieprzestrzeganie statutu, niepodporządkowanie się uchwałom władz Związku lub inne działanie na szkodę Związku – na podstawie uchwały Rady Krajowej Związku;

3a. Uchwała podejmowana jest zwykłą większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków lub delegatów;

3b. Odwołanie od uchwały o wykluczeniu ze związku przysługuje do decyzji OZCZ lub Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji;

3c. Organ odwoławczy podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 30 dni.

3d. Decyzja organu drugiej instancji, o której mowa w pkt. 3b, podjęta w wyniku odwołania, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu

3e. Dopuszcza się formę spotkania WZD, tylko w tej sprawie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

 1. Zmiany przynależności związkowej;
 2. Zgonu członka Związku.

§14b

 1. Rada Krajowa ma prawo nadawania w drodze uchwały statusu członka honorowego Związku.
 2. Kandydatów do godności członka honorowego zgłasza Zakładowa Organizacja Związkowa [dalej: ZOZ].
 3. Członkiem honorowym może zostać osoba, która włożyła szczególny wkład w rozwój i działalność Związku, bądź która z innych względów powinna posiadać ten tytuł.
 4. Członek honorowy ma prawo, na zaproszenie władz Związku, uczestniczyć w zjazdach i zebraniach oraz w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
 5. Członek honorowy ma prawo, z głosem doradczym, brać udział w pracach Związku, współpracować przy  tworzeniu dokumentów, jak również zgłaszać wnioski i postulaty.
 6. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w wyjazdach do terenowych struktur Związku, w celu niesienia fachowej pomocy oraz w innych wyjazdach niezbędnych do funkcjonowania Związku.
 7. Członek honorowy ma obowiązek przestrzegania Statutu, Uchwał i Regulaminów Związku oraz dbania o dobre imię Związku.
 8. Członek honorowy jest zwolniony z wnoszenia składek członkowskich.
 9. Rada Krajowa  może uchylić uchwałę w sprawie nadania statusu członka honorowego Związku osobie, która naruszyła postanowienia Statutu lub zasady współżycia społecznego, albo dopuściła się przewinień na szkodę ZZITD

§15

 CZŁONEK ZZITD MA PRAWO:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz związkowych, z zastrzeżeniem §25 ust. 3 oraz §17a ust.3;
 2. Zwracać się do władz związkowych o pomoc i obronę swoich praw pracowniczych;
 3. Korzystać ze świadczeń statutowych;
 4. Otrzymywać ze związku pomoc finansową w przypadkach losowych;
 5. Być na bieżąco informowanym o działaniach i decyzjach władz związkowych;
 6. Występować z wnioskami i postulatami do władz związkowych;
 7. Brać udział w zebraniach na których władze związkowe mają podjąć uchwałę dotyczącą jego osoby;
 8. Oceniać i poddawać uzasadnionej krytyce działalność każdego członka związku i władz związkowych;
 9. Być odznaczanym i wyróżnianym za aktywny udział w pracy związkowej;
 10. Odwołania się od decyzji podjętych w stosunku do niego.

§15a

 1. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej jest nieprzerwane członkostwo w Związku przez minimum 6 miesięcy przed dniem otrzymania takiej pomocy.
 2. Warunkiem otrzymania bezzwrotnej pomocy prawnej, która pociąga za sobą dodatkowe skutki finansowe dla Związku, jest nieprzerwane członkostwo w Związku przez minimum 6 miesięcy przed dniem otrzymania takiej pomocy.
 3. W uzasadnionych przypadkach Rada Krajowa może w drodze uchwały odstąpić od warunków wymienionych w pkt.1 i 2.

§16

CZŁONEK ZZITD MA OBOWIĄZEK:

 1. Uczestniczyć w zebraniach i pracach Związku;
 2. Znać i przestrzegać postanowień statutu Związku;
 3. Wykonywać uchwały władz Związku;
 4. Przyczyniać się swoim postępowaniem do umacniania i rozwoju Związku;
 5. Chronić i dbać o mienie związkowe jako wspólne dobro wszystkich członków Związku;
 6. Przestrzegać zasad wzajemnego poszanowania, a postępowaniem swoim wzbudzać szacunek dla

reprezentowanego Związku;

 1. Regularnie opłacać składki członkowskie we właściwej wysokości.
 2. Zawiadamiać RK ZZITD o zmianie danych osobowych.

§16a

Prawa i obowiązki wynikające z członkostwa w ZZITD trwają również po ustaniu zatrudnienia w WITD / GITD, pod warunkiem opłacania aktualnej składki członkowskiej i brakiem zaległości finansowych wobec Związku.

§17

WYRÓŻNIENIA

Za aktywną działalność członek Związku może być wyróżniony:

 1. Listem pochwalnym;
 2. Dyplomem;
 3. Nagrodą rzeczową.

Wyróżnienia przyznaje Ogólne Zebranie Członków Związku [dalej: OZCZ] lub Walne Zebranie Delegatów [dalej: WZD], na wniosek Rady Krajowej [dalej: RK].

§17a

KARY

W przypadku naruszenia przez członka Związku postanowień Statutu, Rada Krajowa może podjąć

uchwałę o zastosowaniu odpowiednich w stosunku do przewinienia kar statutowych, którymi są:

 1. Upomnienie;
 2. Zawieszenie w prawach członka Związku;
 3. Wykluczenie ze Związku.

Członek Związku, któremu udowodni się nadużycia finansów związkowych, ma zakaz pełnienia

dożywotnio jakichkolwiek funkcji związkowych.

Uchwała o zastosowaniu kary powinna być podjęta po zapewnieniu prawa do wysłuchania członka ZZITD.

Uchwała podejmowana jest zwykłą większością ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków RK ZZITD lub delegatów OZCZ lub WZD.

Odwołanie od uchwały o nałożeniu kary przysługuje do decyzji OZCZ lub Walnego Zebrania Delegatów w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Organ odwoławczy podejmuje uchwałę w tej sprawie w ciągu 30 dni.

Decyzja organu drugiej instancji, podjęta w wyniku odwołania, jest ostateczna i nie podlega zaskarżeniu.

Dopuszcza się formę spotkania OZCZ lub WZD, tylko w tej sprawie, z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość.

 

ROZDZIAŁ 5

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZZITD

WŁADZE ZWIĄZKU

§18

Zasady wyboru i powołania władz Związku określa Statut ZZITD.

Władzami Związku są:

 1. Ogólne Zebranie Członków Związku (skr. OZCZ) lub Walne Zebranie Delegatów;
 2. Nadzwyczajne OZCZ lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów;
 3. Rada Krajowa (Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz, członkowie Rady Związku);
 4. Komisja Rewizyjna.

§18a

Uchwały wszystkich organów Związku zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 ogółu członków tych organów, z wyjątkiem sytuacji szczególnych określonych w niniejszym statucie.

Obrady organów Związku są protokołowane. Wszystkie organy Związku zobowiązane są do składania członkom Związku wyjaśnień i sprawozdań ze swej działalności w trybie określonym przez Walne Zebranie Delegatów.

§18 b

Organy Związku odwołują członków z zajmowanych stanowisk przed upływem kadencji na ich własną prośbę lub w przypadku niewypełniania obowiązków, umyślnego naruszania postanowień Statutu i nierealizowania uchwał organów Związku.

§18 c

Mandat członka organów Związku wygasa przed upływem kadencji w przypadku: ustania członkostwa, rezygnacji z mandatu, odwołania w trybie określonym w rozdziale 5 § 18b statutu.

 

ROZDZIAŁ 6

WALNE ZEBRANIE DELEGATÓW

§19

Najwyższą władzą związku jest Ogólne Zebranie Członków Związku lub Walne Zebranie Delegatów.

W przypadku gdy ogólna liczba członków przekroczy 50 osób, OZCZ zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.

Obradami Walnego Zebrania Delegatów kieruje Przewodniczący, jego Zastępca lub inny Członek Rady Krajowej zgodnie z regulaminem obrad. Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli zostało prawidłowo zwołane oraz jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 2/3 wybranych delegatów. W przypadku stwierdzenia liczby delegatów mniejszej niż 2/3 wybranych delegatów, zwołuje się Walne Zebranie Delegatów w drugim terminie, w godzinę po pierwszym, co należy zaznaczyć w zawiadomieniu. W tym przypadku Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział co najmniej 1/2 wybranych delegatów. W przypadku stwierdzenia na zwołanym w drugim terminie w powyższy sposób Walnym Zebraniu Delegatów, liczby delegatów mniejszej niż 1/2 wybranych delegatów odwołuje się Walne Zebranie Delegatów zwołane w drugim terminie i wyznacza się kolejny termin zwołania Walnego Zebrania Delegatów w okresie nie krótszym niż 2 tygodnie. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie Delegatów jest prawomocne i zdolne do podejmowania uchwał, jeżeli bierze w nim udział nie mniej niż 1/2 wybranych delegatów.

§19a

 1. Delegata na Walne Zebranie Delegatów wybierają członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej, po jednym na każde rozpoczęte 10 członków ZOZ.
 2. W przypadku, gdy u danego pracodawcy zrzeszonych jest mniej niż 10 członków na Walne Zebranie Delegatów zostaje oddelegowany 1 członek.

§19b

Kompetencje OZCZ lub Walnego Zebrania Delegatów:

 1. Wybiera i odwołuje władze Związku;
 2. Podejmuje uchwałę o ilości członków Rady Związku i Komisji Rewizyjnej na okres kadencji;
 3. Podejmuje uchwały o podjęciu działalności gospodarczej oraz współudziale w tworzeniu i działaniu funduszy emerytalnych i różnych form ubezpieczeń.

§20

Nadzwyczajne OZCZ lub Nadzwyczajne Zebranie Delegatów zwołuje Rada Krajowa w następującym trybie:

 1. Na podstawie własnej uchwały przyjętej większością 2/3 ważnie oddanych głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Krajowej;
 2. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej – w przypadku naruszenia statutu lub uchwał Związku przez władze Związku.
 3. Na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków Związku Zawodowego

 

Rada Krajowa zobowiązana jest do wyznaczenia terminu Nadzwyczajnego OZCZ lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów nie później niż w ciągu 5 dni od dnia podjęcia uchwały lub dnia złożenia wniosku.

Datę oraz porządek obrad Nadzwyczajnego OZCZ lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, uwzględniający tematy zapisane we wniosku członków lub uchwale, o których mowa w § 20 pkt 1-3, Rada Krajowa podaje do wiadomości członków Związku nie później niż tydzień przed terminem Nadzwyczajnego OZCZ lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów i nie później niż 2 tygodnie od dnia zgłoszenia wniosku.

 

ROZDZIAŁ 7

RADA KRAJOWA ZWIĄZKU ZAWODOWEGO INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego jest władzą nadrzędną wobec ZOZ Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.

§21

 1. Skład Rady Krajowej:
 2. a) Przewodniczący Związku,
 3. b) Zastępca Przewodniczącego Związku,
 4. c) Sekretarz Związku,
 5. d) Skarbnik Związku,
 6. e) Członek Rady Związku.

 

 1. Skład Rady Krajowej wybrany jest w liczbie zgodnej z uchwałą OZCZ lub WZD.

Kompetencje Rady Krajowej:

 1. Działa na podstawie Statutu w celu realizacji zadań określonych w Statucie, uchwałach OZCZ lub Zebrania Delegatów i własnych;
 2. Reprezentuje interesy członków Związku wobec pracodawcy, organów samorządowych, państwowych i resortowych, osób fizycznych, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych dla OZCZ lub Zebrania Delegatów;
 3. Współuczestniczy w podejmowaniu decyzji przez pracodawcę w stosunku do członków Związku;
 4. Dba o właściwe ustalenie regulaminów i innych spraw związanych z pracą członków Związku;
 5. Opracowuje plan budżetowy i dba o właściwą gospodarkę finansową Związku;
 6. Ustala wysokość świadczeń statutowych;
 7. Zwołuje nie rzadziej niż raz w roku OZCZ lub Zebranie Delegatów, nie później niż w ostatnim tygodniu pierwszego kwartału roku kalendarzowego;

7a. Dopuszcza się organizację obrad i podejmowanie rozstrzygnięć WZD z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za wyjątkiem zebrań wyborczych bądź wymagających zmian Statutu.

7b. Z przebiegu obrad sporządza się protokół.

7c. WZD podejmuje uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,  jeżeli o posiedzeniu zdalnym wszyscy jej członkowie zostali skutecznie powiadomieni, a warunki techniczne i sprzętowe nie uniemożliwiły im udziału w posiedzeniu organu.

 1. Podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związku nie zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji OZCZ lub Zebrania Delegatów;
 2. Koordynuje i organizuje współpracę z innymi organizacjami związkowymi istniejącymi w zakładzie w zakresie ochrony praw pracowniczych i związkowych;
 3. Opiniuje i uzgadnia regulaminy oraz inne akty prawne;
 4. Współuczestniczy w podejmowanych decyzjach dotyczących przyjmowania i zwalniania pracowników;
 5. Podejmuje uchwały o przyjęciu i wykluczeniu członków Związku;
 6. Podejmuje decyzje, jakie jednostki organizacyjne (zakłady pracy), obejmuje swym działaniem Związek.

§21a

W przypadku dobrowolnego ustąpienia Przewodniczącego Związku w trakcie trwania jego kadencji,

Rada Krajowa wybiera spośród siebie p.o. Przewodniczącego Rady Krajowej, który ma wszelkie kompetencje przewodniczącego i pełni tę funkcję do czasu najbliższego OZCZ lub Walnego Zebrania Delegatów.

§21b

 1. Dopuszcza się organizację obrad i podejmowanie rozstrzygnięć RK ZZITD z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 2. Z przebiegu obrad sporządza się protokół.
 3. RK ZZITD podejmuje uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, jeżeli o posiedzeniu zdalnym wszyscy jej członkowie zostali skutecznie powiadomieni, a warunki techniczne i sprzętowe nie uniemożliwiły im udziału w posiedzeniu organu.

 

ROZDZIAŁ 8

KOMISJA REWIZYJNA ZZITD

§22

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, składającym się z członków Związku wybranych przez OZCZ lub Walne Zebranie Delegatów w liczbie określonej przez to zebranie.

Komisja Rewizyjna pracuje w oparciu o Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej uchwalony przez OZCZ lub Walne Zebranie Delegatów.

Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego. Członkowie Komisji nie mogą być członkami Rady Krajowej.

§23

 Zadania Komisji Rewizyjnej Związku:

 1. Kontrola gospodarki finansowej i majątkowej Związku;
 2. Kontrola realizacji uchwał Rady Związku;
 3. Badanie całokształtu działalności merytorycznej Związku;
 4. Opiniowanie preliminarza budżetowego Związku;
 5. Składanie sprawozdań OZCZ lub Walnemu Zebraniu Delegatów;
 6. Rozpatruje odwołania od podjętych uchwał i wniosków.

§24

 Uprawnienia Komisji Rewizyjnej Związku:

 1. Wnioskuje o zwołanie Nadzwyczajnego OZCZ lub Nadzwyczajnego Zebrania Delegatów, wskazując przedmiot obrad;
 2. Wnioskuje do przewodniczącego o zwołanie Rady Krajowej, wskazując przedmiot obrad;
 3. Wydaje zarządzenia naprawcze, które są wiążące dla Rady Krajowej;
 4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub jego pełnomocnik ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Krajowej z głosem doradczym;
 5. Wnioskuje w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie Krajowej lub poszczególnym członkom Rady.

 

ROZDZIAŁ 9

TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW ZZITD

§25

Władze Związku pochodzą z wyboru na podstawie Statutu ZZITD i uchwał OZCZ lub Walnego Zebrania Delegatów.

Postanowienia ogólne:

 1. Władze Związku wybierane są na okres kadencji trwającej 4 lata
 2. Ilość kandydatów do poszczególnych funkcji związkowych jest nieograniczona;
 3. Pełnienie funkcji we władzach Związku nie może być łączone z pełnieniem kierowniczych funkcji (stanowiska) oraz funkcji rzecznika dyscyplinarnego u pracodawców;
 4. Pod pojęciem funkcji kierowniczej rozumie się pełnienie stanowisk poczynając od kierownika w WITD oraz koordynatora (kierownika) w GITD.
 5. Odwołania z pełnionych we władzach Związku funkcji może dokonać tylko organ powołujący.

 

ROZDZIAŁ 10

ZAKŁADOWE ORGANIZACJE ZWIĄZKOWE

§25a

ZZITD tworzy Zakładowe Organizacje Związkowe w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego oraz Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego. Zakładowa Organizacja Związkowa ZZITD nie posiada osobowości prawnej.

Zakładową Organizacją Związkową w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego lub Zakładową Organizacją Związkową we właściwym Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego kieruje Przewodniczący Zakładowej Organizacji Związkowej.

Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej wybierają członkowie Zakładowej Organizacji Związkowej spośród siebie.

Wybór Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej wymaga akceptacji Rady Krajowej.

W przypadku braku możliwości wyboru Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej, jego funkcję pełni Przewodniczący Rady Krajowej ZZITD.

W przypadku, gdy liczba członków związku w GITD lub też we właściwym WITD nie spełnia kryteriów przewidzianych dla ZOZ, Rada Krajowa upoważnia członka Związku do jej reprezentowania.

§25b

Kompetencje Zakładowej Organizacji Związkowej Związku Zawodowego ograniczają się do działań nie wykraczających poza teren właściwy dla siedziby Zakładowej Organizacji Związkowej.

Do kompetencji ZOZ należy:

 1. Reprezentowanie swoich członków wobec kierownictwa Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego lub Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego właściwego dla siedziby Zakładowej Organizacji Związkowej
 2. Inicjowanie i współdziałanie w podejmowaniu decyzji w sprawach etatowych, gospodarczych, płacowych, socjalnych i kulturalnych;
 3. Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem praw i obowiązków pracowników;
 4. Zgłaszanie sprzeciwu wobec niezgodnych z prawem decyzji dotyczących pracowników;
 5. Udzielanie wszechstronnej pomocy i informacji prawnej członkom Związku wobec których wszczęto postępowania dyscyplinarne lub naruszono ich dobra prawem chronione;
 6. Nadzorowanie i kontrolowanie sprawiedliwego podziału Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 7. Współdziałanie ze służbą zdrowia w celu ochrony zdrowia pracowników i ich rodzin;
 8. Podejmowanie działań w tworzeniu odpowiednich warunków do wypoczynku;
 9. Udzielanie świadczeń materialnych określonych stosowną uchwałą oraz wyrażanie opinii i sprawowanie kontroli w sprawach udzielanych pożyczek z Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej;
 10. Organizowanie i kierowanie akcjami protestacyjnymi w przypadku naruszenia interesów pracowniczych członków związku;
 11. Organizowanie samopomocy koleżeńskiej – tworzenie Koleżeńskiej Kasy Samopomocy;
 12. Inicjowanie i popieranie działań na rzecz stwarzania pracownikom warunków do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 13. Współpraca i współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy;
 14. Opiniowanie i uzgadnianie obsadzania stanowisk;
 15. Obrona praw, godności i interesów członków Związku oraz zapewnienie zawodowi inspektora Inspekcji Transportu Drogowego statusu poszanowania i godności;
 16. Wspieranie wszelkich inicjatyw i działań służących zapewnieniu sprawiedliwego prawa do obrony członkom Związku wobec których wszczęte zostały postępowania dyscyplinarne;
 17. Wspieranie wszelkich działań i inicjatyw prowadzących do usuwania zjawisk naruszania konstytucyjnych praw obywatelskich członków Związku przez ich przełożonych;
 18. Uzgadnianie z pracodawcą regulaminu pracy, zakresu obowiązków pracowników i rozkładu czasu pracy na zasadach określonych w Kodeksie pracy oraz przepisów ustawy o służbie cywilnej;
 19. Inne uprawnienia wynikające z ustawy o związkach zawodowych dla Zakładowych Organizacji Związkowych.

§25c

TRYB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA ORGANÓW

ZAKŁADOWYCH ORGANIZACJI ZWIĄZKOWYCH ZZITD

 1. Organami ZOZ ZZITD są: Przewodniczący ZOZ ZZITD, Zastępca Przewodniczącego ZOZ ZZITD oraz Członkowie Zarządu ZOZ ZZITD.
 2. Organy ZOZ ZZITD wybierają spośród siebie członkowie ZOZ ZZITD.
 3. Każdy członek ZOZ ZZITD ma prawo ubiegać się o wybór na stanowiska stanowiące organy ZOZ ZZITD a ilość kandydatur na każde z stanowisk jest nieograniczona
 4. Wybór przewodniczącego ZOZ ZZITD jest obligatoryjny
 5. Wyboru organów ZOZ ZZITD dokonuje się w trakcie zebrania członków ZOZ ZZITD zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków ZOZ ZZITD
 6. Zebranie członków ZOZ odbyć się musi w terminie nie późniejszym niż 14 dni od daty powstania ZOZ lub w terminie nie późniejszym niż na 14 dni przed datą upływu kadencji organów ZOZ ZZITD
 7. Organa ZOZ wybierane są na kadencję która trwa 4 lata
 8. Organa ZOZ ZZITD mogą zostać odwołane na skutek decyzji zebrania członków ZOZ ZZITD
 9. Decyzję taką podejmuje się w drodze zebrania członków ZOZ ZZITD zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków ZOZ ZZITD
 10. W przypadku podjęcia decyzji o której mowa w pkt. 9, zebranie członków wybiera spośród uczestników zebrania, członków organów w zastępstwie odwołanych.
 11. Zebranie członków ZOZ może być zwołane także na wniosek podpisany przez co najmniej 1/3 członków ZOZ złożony na ręce przewodniczącego ZOZ. W takim wypadku zebranie odbywa się w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jego wpływu na ręce przewodniczącego ZOZ.
 12. Członkowie ZOZ, w przypadku o którym mowa w pkt. 11, mogą wystąpić także do Rady Krajowej ZZITD o zwołanie zebrania w trybie wskazanym tym przepisem. W takim przypadku, RK ZZITD zwołuje zebranie ZOZ w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wniosku, informując przy tym przewodniczącego ZOZ o wyznaczonym terminie zebrania.
 13. Zebranie członków ZOZ zwołuje przewodniczący ZOZ powiadamiając o terminie i miejscu obrad wszystkich członków ZOZ oraz Radę Krajową
 14. Powiadomienie o którym mowa w art. 13 może zostać dokonane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ROZDZIAŁ 11

MAJĄTEK ZZITD

§26

Majątek Związku stanowią:

 1. Wpływy ze składek członkowskich;
 2. Dochody z działalności gospodarczej służące realizacji zadań statutowych Związku;
 3. Darowizny, spadki, dotacje i zapisy notarialne;
 4. Nieruchomości, ruchomości, udziały prawne, środki finansowe, papiery wartościowe.

§27

Majątkiem związku zarządza Rada Krajowa.

W sprawach nabywania, zbywania lub likwidacji majątku wymagana jest uchwała Rady Krajowej.

§28

 1. Za właściwe zarządzanie majątkiem Związku odpowiedzialność ponoszą:

1) Przewodniczący Związku;

2) Zastępca Przewodniczącego Związku;

3) Skarbnik Związku.

 1. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest działanie łączne co najmniej dwóch upoważnionych osób, wymienionych w ust.1
 2. Do składania oświadczeń woli mają prawo:

1) Przewodniczący Związku;

2) Zastępca Przewodniczącego Związku;

3) Inne osoby mające pisemne upoważnienie Związku.

§29

Działalność finansową Związku realizuje się w zgodzie z budżetem uchwalonym przez OZCZ lub Zebranie Delegatów na okres jednego roku kalendarzowego.

§30

Sprawozdanie z wykonania budżetu zatwierdza się zgodnie z przyjętą zasadą, nie później niż na koniec pierwszego kwartału roku kalendarzowego.

 

ROZDZIAŁ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§31

Zmiany w Statucie ZZITD mogą być wprowadzane uchwałą prawomocnego OZCZ lub Walnego Zebrania Delegatów, większością 50% plus 1 ważnie oddanych głosów uprawnionych do głosowania.

§32

Komisję likwidacyjną ZZITD powołuje OZCZ lub Walne Zebranie Delegatów.

Do obowiązków Komisji Likwidacyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie likwidacji Związku   w   niezwłocznym  terminie,   w sposób zabezpieczający majątek Związku;
 2. Dokonanie czynności prawnych niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji Związku;
 3. Podanie do wiadomości członków Związku o wszczęciu postępowania likwidacyjnego Związku.

Majątek Związku przeznacza się na cel określony w uchwale OZCZ lub Walnego Zebrania Delegatów.

Sprawozdanie z wykonanych czynności Komisja Likwidacyjna ZZITD składa niezwłocznie w Sądzie.

 

ZAŁOŻYCIELE ZZITD