PROTEST

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego podjęła uchwałę o rozpoczęciu w dniu 15 maja 2017r. ogólnopolskiego protestu ostrzegawczego. Protest wynika z naszego niezadowolenia dotyczącego tempa prac nad ustawą o inspekcji transportu drogowego, która ma uczynić z nas służbę mundurową oraz braku realnych podwyżek o 9 lat. Zapraszamy wszystkich do czynnego udziału w proteście. W sprawie szczegółów proszę o kontakt z Przewodniczącymi Zakładowych Organizacji Związkowych lub bezpośrednio z Przewodniczącym RK ZZITD.

Spotkanie RK ZZITD z Panem Ministrem Andrzejem Adamczykiem

W związku z narastającym wśród inspektorów zatrudnionych w wojewódzkich inspektoratach transportu drogowego niezadowoleniem wynikającym z braku podwyżek wynagrodzeń w ciągu ostatnich 9 lat, Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego poprosiła o spotkanie z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem.
Do spotkania doszło w dniu 27 kwietnia 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. W trakcie spotkania nasi przedstawiciele zapoznali Pana Ministra z problemem dyskryminacji inspektorów zatrudnionych w WITD w stosunku do inspektorów GITD objawiającym brakiem realnych zmian ich uposażeń. Sytuacja taka ma miejsce od 9 lat i w tym roku zaowocowała podwyżkami w wysokości około 40-50 złotych brutto lub nawet w niektórych przypadkach ich brakiem. Minister Adamczyk poinformował, iż w najbliższych tygodniach odbędzie się posiedzenie rządu mające na celu przyjęcie wstępnych założeń budżetowych na rok 2018 i zapewnił o podjęciu starań o zabezpieczenie środków finansowych na podwyższenie naszych dochodów najbliższym roku budżetowym.
W dalszej części spotkania Minister Adamczyk poinformował o stanowisku Rządu, który widzi potrzebę istnienia Inspekcji Transportu Drogowego i zapewnił, że najbliższym czasie rozpocznie procedowanie Ustawy o Inspekcji Transportu Drogowego.
Nasi przedstawiciele poruszyli także sprawę braku rozporządzenia dotyczącego równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Pan Minister Adamczyk zapowiedział, iż jeżeli tylko przedmiotowe rozporządzenie, które obecnie zostało przekazane do ostatecznych konsultacji w Ministerstwie Finansów, „wróci” do MIiB zostanie niezwłocznie podpisane i wprowadzone w życie.
Na zakończenie spotkania przekazano Panu Ministrowi informację, iż w związku z przeciągającym się procesem transformacji inspektorów transportu drogowego z urzędników na funkcjonariuszy oraz postępująca pauperyzacją tego zawodu, w dniu 15 maja 2017 r. rozpoczyna się ogólnopolski protest ostrzegawczy i w razie braku działań satysfakcjonujących- w okresie wrzesień – październik protest ciągły, który zapoczątkuje manifestacja w Warszawie.

Ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy,
a także wielu radości i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.
Życzy
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego

Spotkanie w GITD

W dniu 5 kwietnia 2017r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ze strony kierownictwa GITD uczestniczyli p.o. GITD Alvin Gajadhur, p.o. z-ca  GITD Łukasz Bryła, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska oraz Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego Anna Szczerbiak. ZZITD reprezentowali Przewodniczący RK ZZITD Hubert Jóźwik i Z-ca Przewodniczącego RK ZZITD Artur Fal.

Tematami przewodnimi spotkania były kwestie podwyższenia zarobków Inspektorów zatrudnionych w WITD oraz uregulowania ścieżki awansu w GITD I WITD.

Kierownictwo GITD  nadal podtrzymuje, iż nie jest organem właściwym do regulacji wynagrodzeń Inspektorów zatrudnionych w WITD, jednak zobowiązało się do wsparcia działań Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na wynagrodzenia. Dodatkowo zapewniono nas, iż podjęte zostaną działania mające na celu uruchomienie rezerw celowych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na podwyższenie budżetów WITD.

W kwestii awansowania Inspektorów GITD stoi na stanowisku, iż nie ma bezpośredniego wpływu na ścieżkę awansów Inspektorów zatrudnionych w WITD, jednakże dokona przeglądu trybu awansowania w poszczególnych WITD.

W dniach 24-25 marca 2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów. W pierwszym dniu obrad Rada Krajowa ZZITD otrzymała absolutorium za 2016 rok oraz dokonano wyboru na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego RK ZZITD.
Zdecydowaną większością głosów wybrano kolegę Artura Fala, Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej ZZITD przy WITD w Olsztynie. W toku obrad Delegaci wyrazili swoje niezadowolenie w związku ze stagnacją w decyzjach dotyczących dalszego funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz braku podwyżek wynagrodzeń w WITD.
Delegaci zobowiązali Radę Krajową ZZITD do wywarcia nacisku na GITD w celu wydania wytycznych co do trybu i terminów awansowania inspektorów w WITD w świetle olbrzymich dysproporcji w zasadach awansowania inspektorów zatrudnionych w WITD a inspektorami zatrudnionymi w GITD.

W drugim dniu Zjazdu na obrady przybył p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Łukasz Bryła. W nawiązania do spotkania z 6 marca 2017r. zapewnił, iż modyfikacja treści zaleceń dotyczących postępowań mandatowych wobec obcokrajowców i zarządzających oraz postępowań administracyjnych nastąpi najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Na wniosek delegatów zapewnił o zbadaniu możliwości dofinansowania inspektorów zatrudnionych w WITD środkami finansowymi będącymi w gestii Ministerstwa Infrastruktury.
W toku dyskusji zapewnił o prowadzeniu prac mających na celu procedowanie Ustawy o inspekcji transportu drogowego.

Zjazd sprawozdawczo wyborczy

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 24 i 25 marca 2017r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy odbędzie się w Łodzi, w hotelu Focus przy ul. Łąkowej 23/25
Link: http://www.focushotels.pl/lodz,30.html

Rozpoczęcie obrad godz. 15.00. w dniu 24 marca 2016r.