Ciepłych i pełnych radości Świąt Wielkiej Nocy,
a także wielu radości i satysfakcji w życiu zawodowym i prywatnym.
Życzy
Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego

Spotkanie w GITD

W dniu 5 kwietnia 2017r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Ze strony kierownictwa GITD uczestniczyli p.o. GITD Alvin Gajadhur, p.o. z-ca  GITD Łukasz Bryła, Dyrektor Gabinetu Głównego Inspektora Urszula Nowinowska oraz Dyrektor Biura Finansowo-Gospodarczego Anna Szczerbiak. ZZITD reprezentowali Przewodniczący RK ZZITD Hubert Jóźwik i Z-ca Przewodniczącego RK ZZITD Artur Fal.

Tematami przewodnimi spotkania były kwestie podwyższenia zarobków Inspektorów zatrudnionych w WITD oraz uregulowania ścieżki awansu w GITD I WITD.

Kierownictwo GITD  nadal podtrzymuje, iż nie jest organem właściwym do regulacji wynagrodzeń Inspektorów zatrudnionych w WITD, jednak zobowiązało się do wsparcia działań Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na wynagrodzenia. Dodatkowo zapewniono nas, iż podjęte zostaną działania mające na celu uruchomienie rezerw celowych Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na podwyższenie budżetów WITD.

W kwestii awansowania Inspektorów GITD stoi na stanowisku, iż nie ma bezpośredniego wpływu na ścieżkę awansów Inspektorów zatrudnionych w WITD, jednakże dokona przeglądu trybu awansowania w poszczególnych WITD.

W dniach 24-25 marca 2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów. W pierwszym dniu obrad Rada Krajowa ZZITD otrzymała absolutorium za 2016 rok oraz dokonano wyboru na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego RK ZZITD.
Zdecydowaną większością głosów wybrano kolegę Artura Fala, Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej ZZITD przy WITD w Olsztynie. W toku obrad Delegaci wyrazili swoje niezadowolenie w związku ze stagnacją w decyzjach dotyczących dalszego funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz braku podwyżek wynagrodzeń w WITD.
Delegaci zobowiązali Radę Krajową ZZITD do wywarcia nacisku na GITD w celu wydania wytycznych co do trybu i terminów awansowania inspektorów w WITD w świetle olbrzymich dysproporcji w zasadach awansowania inspektorów zatrudnionych w WITD a inspektorami zatrudnionymi w GITD.

W drugim dniu Zjazdu na obrady przybył p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Łukasz Bryła. W nawiązania do spotkania z 6 marca 2017r. zapewnił, iż modyfikacja treści zaleceń dotyczących postępowań mandatowych wobec obcokrajowców i zarządzających oraz postępowań administracyjnych nastąpi najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Na wniosek delegatów zapewnił o zbadaniu możliwości dofinansowania inspektorów zatrudnionych w WITD środkami finansowymi będącymi w gestii Ministerstwa Infrastruktury.
W toku dyskusji zapewnił o prowadzeniu prac mających na celu procedowanie Ustawy o inspekcji transportu drogowego.

Zjazd sprawozdawczo wyborczy

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 24 i 25 marca 2017r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczo – wyborczy odbędzie się w Łodzi, w hotelu Focus przy ul. Łąkowej 23/25
Link: http://www.focushotels.pl/lodz,30.html

Rozpoczęcie obrad godz. 15.00. w dniu 24 marca 2016r.

Spotkanie RK ZZITD z wiceministrem Jerzym Szmitem

22 listopada 2016r. w siedzibie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z wiceministrem Jerzym Szmitem oraz p.o. Alvinem Gajadhurem. W trakcie spotkania wiceminister zapewnił członków naszej delegacji, że Inspekcja nie zostanie zlikwidowana i dalej będzie realizować nałożone na nią zadania w ramach ustawy o inspekcji transportu drogowego, która ma w niedługim czasie wejść do uzgodnień międzyresortowych. Przewodniczący RK ZZITD zarzucił przedstawicielom ministerstwa brak informacji z ich strony na temat postępów prac nad ustawą, co powoduje iż wielu z pracowników Inspekcji Transportu Drogowego otrzymuje informacje jedynie medialne. Poinformował o różnicy zdań występujących wśród inspektorów na temat ich przyszłości w ramach ustawy o inspekcji transportu drogowego. Na zakończenie spotkania, strony zgodziły się, iż jest potrzeba funkcjonowania inspektorów w systemie 24 – godzinnym przez 7 dni w tygodni, jednak za tym musi iść godne wynagrodzenie i przywileje jakie posiadają inne podobnie działające służby.

Spotkanie RK ZZITD z wiceministrem Jarosławem Zielińskim

W dniu 17 listopada 2016r. na zaproszenie Sekretarza Stanu MSWiA Jarosława Zielińskiego delegacja naszego Związku udała się do siedziby Ministerstwa w celu omówienia projektu ustawy o likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji reprezentował Wiceminister Jarosław Zieliński, Dyrektorzy Departamentu Porządku Publicznego Andrzej Sprycha i Mariusz Cichomski oraz Naczelnik WPBP Departamentu Komunikacji Społecznej Anna Rodek. W skład naszej delegacji wchodzili koledzy Hubert Jóźwik, Damian Szostak i Paweł Gruszka.
W toku spotkania przedstawiciele ZZITD poddali krytyce zapisy projektu ustawy dotyczącego likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego. Wytknięto przede wszystkim brak zapisów gwarantujących ciągłość zatrudnienia inspektorom i pracownikom ITD oraz brak zasad określających sposoby przyznawania stopni policyjnych i doprecyzowujących rodzaje Komend Policji w których mieliby kontynuować służbę byli Inspektorzy.
Wiceminister Jarosław Zieliński przyznał, iż jest to projekt roboczy wymagający doprecyzowania. Zapewnił, iż inkorporacja Inspekcji przez Policję, odbędzie się z zachowaniem ciągłości zatrudnienia przez wszystkich obecnych pracowników.
Na zakończenie spotkania, zaprosił ekspertów Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego do dalszych prac nad modernizacją przedmiotowej ustawy w celu zmiany, doprecyzowania bądź wyeliminowania zapisów niesatysfakcjonujących pracowników ITD.
W trakcie pożegnania Sekretarz Stanu podał swoje dane teleinformatyczne i zobowiązał Przewodniczącego RK ZZITD Huberta Jóźwika do bezpośredniego kontaktu z nim w razie konieczności wyjaśniania niejasności powstałych w procesie likwidacji Inspekcji Transportu Drogowego.

Link do strony MSWiA
https://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15393,O-Inspekcji-Transportu-Drogowego-w-MSWiA.html

20161117_092142

Odpowiedź z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Poniżej przytaczamy w oryginale odpowiedź Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek o udzielenie informacji publicznej w zakresie projektu zmiany ustawy o transporcie drogowym procedowanym przez MSWiA

„Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana wniosek o udostępnienie informacji publicznej z dnia 13 października 2016 r. dotyczący udostępnienia projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw uprzejmie informuję, że Kancelaria Prezesa Rady Ministrów nie dysponuje wskazanym projektem.

Przekazany przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o włączenie do Wykazu prac Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oczekuje na rozpatrzenie przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu. Wniosek ten nie zawiera projektu ustawy, bowiem zgodnie z par. 25 ust. 1 Regulaminu pracy Rady Ministrów rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu ustawy poprzedza się złożeniem wniosku o wprowadzenie projektu do właściwego wykazu prac legislacyjnych.

Przepis ten nie przewiduje obowiązku przekazywania projektu ustawy już na etapie wpisu do Wykazu prac Rady Ministrów, a wręcz wskazuje, że wpis do Wykazu poprzedza projektowanie aktu prawnego.

Jednocześnie informuję, że projekty aktów prawnych będące przedmiotem prac legislacyjnych znajdują się na ogólnodostępnej stronie BIP RCL www.legislacja.gov.pl.

Z poważaniem,
AGNIESZKA KOWALSKA
główny specjalista
CENTRUM INFORMACYJNE RZĄDU
KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW”