RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych na podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (RODO)

  1. Administratorem danych osobowych członków ZZITD jest Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego adres siedziby ul. Szwajcarska 5, 61-285 Poznań, tel. 61 656-77-11, adres e-mail: zzitd@zzitd.pl
  2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych członków ZZITD (i kontrahentów) można się kontaktować z Przewodniczącą RK ZZITD – Urszula Cyprowska, tel. 61 656 77 11.
  3. Dane członków ZZITD przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań administratora danych na podstawie przepisów prawa, w szczególności Ustawy o związkach zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 263 ze zm.).
  4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach określających zasady postępowania z materiałem archiwalnym oraz dokumentacją niearchiwalną..
  5. Dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom wyłącznie na podstawie przepisów prawa, bądź podmiotom świadczącym dla administratora danych usługi w celu realizacji ustawowych obowiązków oraz funkcjonowania ZZITD.
  6. W przypadku uznania, że podczas przetwarzania danych osobowych administrator danych naruszył przepisy RODO, członkowie ZZITD maja prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  7. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  8. Dane osobowe nie będą przekazywane osobom nieuprawnionym, do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.