W dniu 20.04.2018r. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Ze strony GITD w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Dyrektor Generalny Renata Rychter, Zastępca Dyrektora Biura Finansowego
Marzena Chłopecka-Czajkowska, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert  Jednorowski.
Nasz związek był reprezentowany przez Zastępcę RK ZZITD Artura Fala, Przewodniczącego ZOZ ZZITD przy WITD Katowice Robert Biegała oraz Przewodniczącego ZOZ ZZITD przy GITD Szymona Chojnackiego.
Spotkanie miało na celu omówienie Oceny Skutków Regulacji do ustawy o odzespoleniu.
Pani Dyrektor Rychter poinformowała, że na spotkaniu Komitetu d/s planowania prac Rządu, Minister Chodkiewicz wycofał projekt ustawy o inspekcji transportu drogowego,
a Minister Brudziński wycofał projekt o likwidacji inspekcji i włączeniu jej do Policji. Ustawa o odzespoleniu została przyjęta do dalszego procedowania jako projekt rządowy.
Najdłuższą część spotkania stanowiła dyskusja w sprawie ujednolicenia, a następnie podniesienia mnożników wynagrodzenia zasadniczego inspektorów. Przedstawiciele ZZITD przedstawili informacje z poszczególnych województw o mnożnikach zasadniczego wynagrodzenia i zwrócili uwagę na fakt, że wg. raportu Szefa służby cywilnej, 40% średniego wynagrodzenia brutto w 2017r. stanowiły elementy ruchome w większości uznaniowe (nagrody). Środki przeznaczone na nagrody w WITD przekraczały w niektórych inspektoratach kilka razy wymagane w ustawie 3%.
Po dyskusjach ustalono średni mnożnik określony w OSR dla stanowiska inspektora transportu drogowego na poziomie 2,5 mnożnika kwoty bazowej (pozostałe stanowiska odpowiednio o 0,1
kwoty bazowej w dół lub 0,1 kwoty bazowej w górę). Przedstawiciele GITD podkreślili, że to tylko propozycja, którą musi zaakceptować Ministerstwo Finansów.
Przedstawiona została również propozycja aby w ustawie zawarty został zapis dotyczacy dodatku inspekcyjnego, który uzależniony ma być tylko od wykonywania czynności kontrolnych (nie od wyników) dodatek zostałby urealniony zaczynałby się od min. 25% wynagrodzenia. do maks. 50% wynagrodzenia.
Ponieważ nie będzie, w przewidywalnej przyszłości, innej ustawy, dotyczącej bezpośrednio sytuacji inspektorów Pan Inspektor Łukasz Bryła wyraził chęć ponownego spotkania,
na którym przedstawiciele ZZITD przedstawiliby propozycje dotyczące poprawienia sytuacji inspektorów, które ewentualnie mogłyby się znaleźć w OSR do ustawy o odzespoleniu.