Spotkanie w GITD

W dniu 5 lipca 2018r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego odbyło się spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego
z kierownictwem Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
W spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Dyrektor Generalny Renata Rychter, Zastępca Dyrektora Biura Finansowego Marzena Chłopecka – Czajkowska, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert  Jednorowski, Przewodniczący RK ZZITD Hubert Jóźwik, Zastępca Przewodniczącego RK ZZITD Artur Fal,
Przewodniczący ZOZ ZZITD przy WITD Katowice Robert Biegała oraz Przewodniczący  ZOZ ZZITD przy GITD Szymon Chojnacki. Spotkanie zaszczycił krótką wizytą Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur.
W trakcie spotkania przedstawiciele ZZITD poprosili o wyjaśnienia w sprawie informacji
dotyczących braku perspektyw na odzespolenie Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego od Urzędów Wojewódzkich z dniem 1 stycznia 2019r. Pan Łukasz Bryła zapewnił, że Główny Inspektorat Transportu Drogowego robi wszystko co w jego mocy, aby odzespolenie
doszło do skutku w wyznaczonym terminie. Podkreślił, że taka jest wola obozu rządzącego.
W trakcie spotkania omówiono również kwestię wypłat „ekwiwalentu za pranie”, w zakresie potrącania podatków.  Ze strony kierownictwa GITD padło zapewnienie, że podejmą kroki mające na celu doprecyzowanie zapisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury dotyczącego ekwiwalentu za pranie oraz wypłat równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie.
Dodatkowo przekazano nam informację o złożeniu wniosku o wypłatę z rezerwy celowej budżetu państwa środków inspektorom za dodatkowe zadania związane z kontrolą SENT.

W dniu 20.04.2018r. odbyło się w Warszawie spotkanie przedstawicieli Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.
Ze strony GITD w spotkaniu uczestniczyli: Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła, Dyrektor Generalny Renata Rychter, Zastępca Dyrektora Biura Finansowego
Marzena Chłopecka-Czajkowska, Dyrektor Biura Nadzoru Inspekcyjnego Hubert  Jednorowski.
Nasz związek był reprezentowany przez Zastępcę RK ZZITD Artura Fala, Przewodniczącego ZOZ ZZITD przy WITD Katowice Robert Biegała oraz Przewodniczącego ZOZ ZZITD przy GITD Szymona Chojnackiego.
Spotkanie miało na celu omówienie Oceny Skutków Regulacji do ustawy o odzespoleniu.
Pani Dyrektor Rychter poinformowała, że na spotkaniu Komitetu d/s planowania prac Rządu, Minister Chodkiewicz wycofał projekt ustawy o inspekcji transportu drogowego,
a Minister Brudziński wycofał projekt o likwidacji inspekcji i włączeniu jej do Policji. Ustawa o odzespoleniu została przyjęta do dalszego procedowania jako projekt rządowy.
Najdłuższą część spotkania stanowiła dyskusja w sprawie ujednolicenia, a następnie podniesienia mnożników wynagrodzenia zasadniczego inspektorów. Przedstawiciele ZZITD przedstawili informacje z poszczególnych województw o mnożnikach zasadniczego wynagrodzenia i zwrócili uwagę na fakt, że wg. raportu Szefa służby cywilnej, 40% średniego wynagrodzenia brutto w 2017r. stanowiły elementy ruchome w większości uznaniowe (nagrody). Środki przeznaczone na nagrody w WITD przekraczały w niektórych inspektoratach kilka razy wymagane w ustawie 3%.
Po dyskusjach ustalono średni mnożnik określony w OSR dla stanowiska inspektora transportu drogowego na poziomie 2,5 mnożnika kwoty bazowej (pozostałe stanowiska odpowiednio o 0,1
kwoty bazowej w dół lub 0,1 kwoty bazowej w górę). Przedstawiciele GITD podkreślili, że to tylko propozycja, którą musi zaakceptować Ministerstwo Finansów.
Przedstawiona została również propozycja aby w ustawie zawarty został zapis dotyczacy dodatku inspekcyjnego, który uzależniony ma być tylko od wykonywania czynności kontrolnych (nie od wyników) dodatek zostałby urealniony zaczynałby się od min. 25% wynagrodzenia. do maks. 50% wynagrodzenia.
Ponieważ nie będzie, w przewidywalnej przyszłości, innej ustawy, dotyczącej bezpośrednio sytuacji inspektorów Pan Inspektor Łukasz Bryła wyraził chęć ponownego spotkania,
na którym przedstawiciele ZZITD przedstawiliby propozycje dotyczące poprawienia sytuacji inspektorów, które ewentualnie mogłyby się znaleźć w OSR do ustawy o odzespoleniu.

W dniach 16-17 marca 2018 r. w Łodzi odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku
Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego.

W pierwszym dniu obrad Delegaci przyjęli sprawozdanie finansowe,
sprawozdanie z działalności  oraz udzielili absolutorium Radzie Krajowej ZZITD.

W drugim dniu obrad wziął udział zaproszony Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Łukasz Bryła.
W trakcie spotkania przedstawił cele Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, z których wynika, że od 1 stycznia 2019r. będzie miała likwidacja dualizmu Inspekcji Transportu Drogowego poprzez wyłączenie z szeregów administracji zespolonej. Pozwoli to na ujednolicenie zarobków na tych samych stanowiskach we wszystkich Wojewódzkich Inspektoratach Transportu Drogowego. Rada Krajowa ZZITD z uznaniem przyjęła zaproszenie do prac nad oceną skutków ryzyka projektu ustawy o „odzespoleniu”  Wojewódzkich Inspektoratów Transportu Drogowego.

W trakcie spotkania dyskutowano nad ustawą o zmianie ustawy o drogach publicznych w zakresie pracy inspektorów w godzinach nocnych.  Pan Łukasz Bryła zapewnił, że do końca kwietnia do Wojewódzkich Inspektorów Transportu Drogowego zostaną wysłane wytyczne regulujące kwestie pracy w godzinach nocnych.

ZJAZD SPRAWOZDAWCZY ZZITD

Rada Krajowa Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego informuje, iż na dzień 16/17 marca 2018r. zwołuje Walne Zgromadzenie Delegatów Związku.

Zjazd sprawozdawczy odbędzie się w Łodzi, przy ul. św. Teresy od Dzieciątka Jezus 111
w  hotelu sieci „mHotel”

Rozpoczęcie obrad godz. 16.00. w dniu 16 marca 2018r.

Pozostałe szczegóły oraz porządek obrad znajduje się w zaproszeniach, które zostaną rozesłane
do Przewodniczących Delegatur ZZITD.

Link do strony siedziby zjazdu

Spotkanie z GDDKiA

W dniu 16 stycznia 2018r. w Warszawie w siedzibie GDDKiA odbyło się spotkanie przedstawicieli GITD i ZZITD z przedstawicielami GDDKiA. W trakcie spotkania omawiano możliwości poprawy bezpieczeństwa funkcjonariuszy służb kontrolnych podczas zatrzymywania pojazdów do kontroli na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Strony zgodziły się, że zainstalowanie znaków zmiennej treści przed punktami kontrolnymi informujących o kontroli drogowej, ograniczających prędkość , zakazujących manewrów wyprzedzania oraz wydzielenie terenu na MOP tylko dla służb kontrolnych, co znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa funkcjonariuszy.

W dniu 30 listopada 2017roku, przedstawiciele Rady Krajowej Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego uczestniczyli w posiedzeniu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw.
W toku obrad na wniosek ZZITD poseł Stanisław Żmijan zgłosił dwie poprawki dotyczące:
1. Umożliwienia stawiania znaków czasowo ograniczających prędkość w miejscach przeprowadzania kontroli
2. Usunięcie zapisów dotyczących pracy inspektorów w systemie 24/24 z racji ich niekonstytucyjności.
Poprawki nie zostały przyjęte.

SPROSTOWANIE

W dniu 22 listopada 2017r. w Dzienniku Gazecie Prawnej w wersji papierowej ukazał się artykuł zatytułowany: „Nocne przewozy znajdą się teraz na cenzurowanym”. W treści artykułu cytowana jest moja wypowiedź która zawiera błąd drukarski. Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego nie zgadzał się, nie zgadza i nie będzie zgadzał na zmianę przepisów polegającej jedynie na wprowadzeniu pracy w systemie trzyzmianowym.

W załączeniu prośba do DGP o sprostowanie.

 

Hubert Jóźwik

Przewodniczący RK ZZITD

Poniżej tekst wiadomości.