ZJAZD KRAJOWY ZWIĄZKU

W dniu 10 maja 2014r. odbył się zjazd krajowy delegatów Związku Zawodowego Inspekcji Transportu Drogowego. Podczas obrad delegaci głosowali między innymi nad udzieleniem absolutorium Radzie Krajowej związku z wykonanej działalności statutowej. Przedstawiono między innymi sprawozdanie Komisji Rewizyjnej związku. Po wysłuchaniu wystąpień Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej kol. Jacka Śliwińskiego oraz złożeniu wyjaśnień Przewodniczącego Związku kol. Huberta Jóźwika, delegaci w głosowaniu jawnym, udzielili Radzie Krajowej absolutorium z wykonanej działalności statutowej.

W dalszym ciągu zebrania delegaci omówili bieżącą sytuacją panującą w jednostkach Inspekcji Transportu Drogowego oraz nakreślili nowe kierunki działalności związku ze szczególnym uwzględnieniem planowanej reorganizacji jednostek Inspekcji Transportu Drogowego.

Podjęto również szereg uchwał dotyczących zmian do Statutu związku zmierzających do uporządkowania stanu prawnego oraz zmiany nazewnictwa. Podjęto również uchwałę dotycząca uzupełnienia składu komisji rewizyjnej w związku z rezygnacją z funkcji członka komisji rewizyjnej kol. Ewy Pawlukowskiej. Decyzją delegatów, podjętą w głosowaniu jawnym skład Komisji Rewizyjnej uzupełnił kol. Marek Rybikowski.