Walne Zebranie Delegatów

Po ustaniu zakazu zgromadzeń, RK ZZITD zwołała na dzień 18 i 19 czerwca 2020r. Walne Zebranie Delegatów. Zebranie 18.06.2020r. odbędzie się w Hotelu Podróżnik Koszuty 16a Środa Wlk. Rozpoczęcie obrad godz. 10:00.

Planowany porządek obrad 18.06.2020:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zebrania oraz Protokolanta.

3. Sprawdzenie liczby obecnych lub reprezentowanych Delegatów – sprawdzenie kworum w celu ustalenia zdolności podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej ze swojej działalności i z wyników kontroli RK ZZITD.

6. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej .

7. Przedstawienie sprawozdania RK ZZITD z działalności za 2019r.

– Dyskusja dotycząca poszczególnych zagadnień poruszonych w sprawozdaniu.

– Problemy poszczególnych ZOZ

– Ustalenie strategii i kierunków działania na rok 2020

8. Zatwierdzenie wniosku Komisji Rewizyjnej w przedmiocie absolutorium dla Członków RK ZZITD z wykonania przez nich obowiązków.

9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Skrutacyjnej.

10. Spotkanie z Zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego P. Łukaszem Bryła.

11. Wolne wnioski i dyskusja

12. Zakończenie Walnego Zebrania Delegatów (dzień pierwszy).

Planowany porządek obrad – 19 czerwca 2020

– Podsumowanie Walnego Zebrania Delegatów, spotkania z Zastępcą Głównego Inspektora

– Wnioski i dyskusja

– Zakończenie WZD