Miesięczne archiwum: Maj 2015

Spotkanie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Krajowej ZZITD z Tomaszem Połciem – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Mirosławem Maksymiukiem – Zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Cezarym Bańką – Dyrektorem Generalnym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie spotkania omówiono bieżące problemy związane z funkcjonowaniem Inspekcji Transportu Drogowego w obecnie obowiązujących ramach prawnych. Postanowiono, iż zostaną podjęte wspólne działania GITD i ZZITD mające na celu likwidację dualizmu władzy w WITD.

W toku dalszych rozmów ZZITD zostało zaproszone do wzięcia udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego powołanego Zarządzeniem GITD nr 18/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

Tematem spotkania było również Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Generalnego GITD z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania wynagrodzenia, nagród, premii, dodatków zadaniowych i specjalnych oraz dodatków inspekcyjnych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Dyrektor Generalny podjął decyzję o uchyleniu wyżej wymienionego Zarządzenia i podjęciu prac nad nowym Zarządzeniem w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym Inspekcji Transportu Drogowego. Do czasu opracowania nowego aktu prawnego obowiązującym jest Zarządzenie nr 44/2013 Dyrektora Generalnego GITD z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania nagród, premii, dodatków zadaniowych i specjalnych oraz dodatków inspekcyjnych w GITD.

Spotkanie przedstawiciela ZZITD z Ministrem Pracy

W dniu 06.05.2015 w Warszawie miało miejsce spotkanie w siedzibie OPZZ Ministra Pracy i Polityki Społecznej Pana Władysława Kosiniaka – Kamysza ze stroną społeczną. Spotkanie odbyło się w Komisji Młodych OPZZ.

Z ramienia ZZITD w spotkaniu wziął udział sekretarz Rady Krajowej kolega Damian Szostak.

Tematem spotkania byłą sytuacja młodzieży na polskim rynku pracy, jej perspektywach i zagrożeniach.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wielu branż. Reprezentowane były branże górnictwa, energetyki, kolei, szkolnictwa,  a także związkowcy z ZUS, inspekcji sanitarnej, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, Poczty Polskiej, banków, służby zdrowia i  gospodarki komunalnej oraz Inspekcji Transportu Drogowego.

Dyskusja prowadzona była przez Joannę Bieńkowską – Terlecką, przewodniczącą Komisji Młodych OPZZ. W toku dyskusji krytycznie oceniono sytuację osób poszukujących pracy jak i tych którzy są już zatrudnieni. Podniesiono również brak regulacji prawnych chroniących młodych przed wyzyskiem.

Odnosząc się do tej wypowiedzi minister stwierdził, że jego resort pracuje nad systemowymi i kompleksowymi rozwiązaniami poprawiającymi sytuację młodych ludzi na rynku pracy. W skład tych rozwiązań wchodzą między innymi : ograniczanie umów okresowych, promowanie czynnika społecznego w zamówieniach publicznych polegające na preferowaniu firm zatrudniających pracowników na umowę o pracę. To także wsparcie dla zwiększenia uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy oraz odmrożenia płac w sferze budżetowej.

W negocjacjach nad wskaźnikami do budżetu państwa na 2016 r. ważnym punktem jest poziom wzrostu płacy minimalnej.
Minister Kosiniak – Kamysz wysoko ocenił merytoryczną współpracę z OPZZ, której podstawą jest dialog. Osiągnięcie porozumienia ze związkami zawodowymi i pracodawcami zaowocowało przyjęciem projektu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, tworzącej nowe ramy konsultacji w najważniejszych sprawach dla obywateli.
W dyskusji nie brakło sceptycznych ocen działalności rządu w tym ministerstwa pracy. Oczekiwania młodzieży nie są spełniane w wystarczającym stopniu. Młodzi obawiają się, że  obietnice rządu, składane szczególnie w okresie wyborczym, mogą okazać się deklaracjami bez pokrycia.

20150506_1315151