Spotkanie z Głównym Inspektorem Transportu Drogowego

W dniu 11 maja 2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Rady Krajowej ZZITD z Tomaszem Połciem – Głównym Inspektorem Transportu Drogowego, Mirosławem Maksymiukiem – Zastępcą Głównego Inspektora Transportu Drogowego oraz Cezarym Bańką – Dyrektorem Generalnym Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. W trakcie spotkania omówiono bieżące problemy związane z funkcjonowaniem Inspekcji Transportu Drogowego w obecnie obowiązujących ramach prawnych. Postanowiono, iż zostaną podjęte wspólne działania GITD i ZZITD mające na celu likwidację dualizmu władzy w WITD.

W toku dalszych rozmów ZZITD zostało zaproszone do wzięcia udziału w pracach Zespołu do spraw opracowania nowelizacji rozporządzenia w sprawie umundurowania Inspekcji Transportu Drogowego powołanego Zarządzeniem GITD nr 18/2015 z dnia 16 kwietnia 2015r.

Tematem spotkania było również Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Generalnego GITD z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania wynagrodzenia, nagród, premii, dodatków zadaniowych i specjalnych oraz dodatków inspekcyjnych w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Dyrektor Generalny podjął decyzję o uchyleniu wyżej wymienionego Zarządzenia i podjęciu prac nad nowym Zarządzeniem w porozumieniu ze Związkiem Zawodowym Inspekcji Transportu Drogowego. Do czasu opracowania nowego aktu prawnego obowiązującym jest Zarządzenie nr 44/2013 Dyrektora Generalnego GITD z dnia 17 czerwca 2013r. w sprawie wprowadzenia zasad przyznawania nagród, premii, dodatków zadaniowych i specjalnych oraz dodatków inspekcyjnych w GITD.