W cieniu gwiazd – przywileje służb

     Trybunał Konstytucyjny postanowieniem umorzył postępowanie w sprawie pominięcia funkcjonariuszy Inspekcji Transportu Drogowego w kwestii emerytur mundurowych. Funkcjonariusze ITD są pracownikami służby cywilnej podlegającej pod powszechny system emerytalny, jednocześnie ciążą na nas obowiązki takie same, jak obowiązujące inne służby mundurowe. Istotne jest, że wykonujemy pracę w trudnych warunkach. Jesteśmy zależni od władzy służbowej. Mamy niewielkie możliwości wykonywania dodatkowej pracy i posiadania innych źródeł utrzymania oraz mamy ograniczone prawo udziału w życiu politycznym i zrzeszaniu się. Dodatkowo nadchodzące zmiany Ustawy o służbie cywilnej wymogą na nas pracę „na rozkaz” 24/7. Dlatego też nie zgadzamy się z nierównym traktowaniem naszej formacji względem służb mundurowych, Skoro oczekuje się od nas pracy w warunkach porównywalnych z pracą służb mundurowych, to oczekujemy takich samych nie tylko obowiązków, ale i przywilejów. 
      We wspomnianym postanowieniu TK czytamy: „Marszałek Sejmu stwierdził jednak, że cechą relewantną, na podstawie której TK przesądził o niekonstytucyjności we wspomnianym wypadku, było to, że zadaniem funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej jest przede wszystkim rozpoznawanie, wykrywanie, zapobieganie i zwalczanie określonych przestępstw i wykroczeń. Zdaniem Marszałka, wynika z tego uprawnienie do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz dochodzeniowo-śledczych ukierunkowanych na wykrywanie przestępstw i ich sprawców, podczas gdy inspektorzy ITD mimo powierzenia im ważnych zadań z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego nie posiadają takich możliwości.” A Straż Marszałkowska, jako służba mundurowa, posiada takie możliwości… ?