PYTANIA do kandydatów na POSŁÓW i SENATORÓW 2023

Przedstawiamy pismo z pytaniami, które na bieżąco rozsyłamy do wszystkich kandydatów na Posłów i Senatorów (głównie poprzez komitety wyborcze bo trudno dotrzeć do maili wszystkich z list). Pytania mają na celu ułatwienie podjęcia decyzji co do danych kandydatów w zależności od tego jaki kierunek ITD jest Wam bliższy. Pod pismem będą umieszczane odpowiedzi, które do nas dotrą (w kolejności ich otrzymania).

#wybory2023

EPSON MFP image

Wioleta Tomczak

kandydatka na Posła

KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI okręg 26 nr 3

Szanowni Państwo,
na wstępie chciałabym serdecznie podziękować za skierowanie zapytania, zawartego w piśmie z dnia 04.09.2023r., znak ZZITD-PYTANIA-1/2023, które pozwoli mi jako kandydatce do Sejmu Trzeciej Drogi z ramienia Partii Polska 2050 Szymona Hołowni przedstawić Państwu nasze stanowisko w kwestii poprawienia sytuacji i wzmocnienia polskiej służby publicznej, w tym Inspekcji Transportu Drogowego.
Chcę podkreślić, że Partia Polska 2050 Szymona Hołowni stoi na stanowisku, iż siła państwa oraz jego instytucji tkwi w ludziach, którzy na co dzień i z dala od pierwszych stron gazet wykonują odpowiedzialną pracę dla wspólnego dobra.
W związku z powyższym opracowany został przez Instytut Strategii 2050 specjalny dokument programy zatytułowany „Plan dla Polski – siła państwa tkwi w ludziach” zawierający propozycje wzmocnienia polskiej służby publicznej.
Propozycje zawarte w tym dokumencie spajają dwie zasadnicze myśli: po pierwsze konieczność profesjonalizacji i odpolitycznienia służby publicznej, po drugie zaś potrzeba zapewnienia jej pracownikom godnych warunków pracy i płacy.

Proponujemy:
1/ Pakiet dla terenu – budujmy siłę państwa „od dołu”
W ramach tego pakietu proponujemy, aby zagwarantować wzrost płac pracownikom powiatowych czy wojewódzkich inspekcji i urzędów, w tym zwłaszcza zatrudnionym w nich specjalistom, wesprzeć system ich szkolenia, które musi odbywać się regularnie, doinwestować infrastrukturę, na której pracują. Musi skończyć się skandaliczna sytuacja, w której państwo poszukuje specjalistów do pracy na odpowiedzialnych stanowiskach za kwotą niewiele przekraczającą wynagrodzenie minimalne.
2/ Godne wynagrodzenie w służbie publicznej
Priorytetem nowego rządu musi być zrekompensowanie pracownikom służby publicznej całych lat braku podwyżek i adekwatnego wyrównania inflacyjnego pensji. Tylko w służbie cywilnej kwota bazowa była zamrożona przez dwa lata (2021 – wobec 3,4-proc. inflacji w roku poprzednim i 2022 – 5,1% inflacji), a w 2023 roku wzrośnie o 7,8% wobec 14,4% inflacji w zeszłym roku. Pauperyzacja urzędników musi się skończyć. W ciągu dwóch lat te straty powinny być zrekompensowane z naddatkiem poprzez wzrost wynagrodzeń w służbie publicznej o 25%. Ok. 20 miliardów złotych na ten cel należy potraktować jako inwestycję w bezpieczeństwo i stabilność Rzeczypospolitej. Oszczędności w wydatkach publicznych powinny być realizowane poprzez doskonalenie zarządzania, a nie kosztem ludzi, którym państwo zawdzięcza funkcjonowanie.
3/ Kodeks Służby Publicznej – cała służba publiczna „pod jednym dachem”
Dziś regulacje dotyczące poszczególnych segmentów administracji publicznej są zagmatwane i rozsiane po nieskończonej ilości aktów prawnych. Problemem jest też ich zmienność oraz brak jasnych i czytelnych perspektyw dotyczących ścieżek awansu urzędników. Efektem jest nieprzejrzystość i niesprawiedliwość systemu. Często osoby wykonujące podobną pracę otrzymują bardzo zróżnicowane wynagrodzenie i mają różne perspektywy rozwoju zawodowego. Aby zmienić ten stan rzeczy, proponujemy objęcie całej służby publicznej, tj. pracowników administracji rządowej, państwowej i samorządowej jedną regulacją kodeksową, która gwarantowałaby m.in.: ujednoliconą listę płac opartą na jednej kwocie bazowej dla wszystkich zatrudnionych w służbie publicznej.
Kwota bazowa powinna obejmować także polityczne kierownictwo rządu. Kodeks ułatwiłby również przechodzenie pracowników między administracją samorządową, a rządową. Fundamentalnym założeniem kodeksu byłoby przywrócenie konkurencyjnego i opartego na kompetencjach naboru do służby publicznej. Jednocześnie zachowana byłaby specyfika pracy i wyodrębnienie organizacyjne w służbie cywilnej, która cieszy się szczególną, konstytucyjną ochroną.
4/ Rzecznik Służby Publicznej
Za warte rozważenia uważamy również stworzenie apolitycznego centralnego urzędu, którego zadaniem byłoby dbanie o jakość procedury rekrutacyjnej i stosunków pracy w służbie publicznej. Rzecznik mógłby występować w obronie konkurencyjności i rzetelności konkursów na stanowiska urzędnicze, a także przeciwdziałać dyskryminacji urzędników i mobbingowi w miejscu pracy.

Powyżej przedstawiłam Państwu najważniejsze postulaty, które chcielibyśmy wdrażać po 15 października. Stoimy bowiem na stanowisku, iż zapewnienie Państwu jako pracownikom Inspekcji Transportu Drogowego – jak i pozostałym osobom zatrudnionym w służbie publicznej – bezpieczeństwa i dobrych warunków pracy i płacy nie jest przywilejem, ale warunkiem siły państwa i jego zdolności do zapewnienia bezpieczeństwa i dobrych warunków życia obywatelek i obywateli.

Jeśli zechcielibyście Państwo zapoznać się szerzej z naszą strategią odsyłam do całości dokumentu, który można znaleźć po link https://strategie2050.pl/plan-dla-polski/sila-panstwa-tkwi-w-ludziach/

Łącząc pozdrowienia

Wioleta Tomczak

Liderka Polski 2050 Szymona Hołowni w okręgu gdyńsko-słupskim

nr 3 na liście nr 2 w okręgu nr 26