16.11.2022

Dziś (16.11.2022) odbyło się spotkanie członków Rady Krajowej ZZITD z kierownictwem GITD. Tematem było odzespolenie. Jako RK ZZITD mieliśmy możliwość wglądu do projektu i zapoznania się z jego treścią. Z uwagi na fakt, że jest to projekt niepodlegający konsultacjom, zostaliśmy poproszeni o niepublikowanie go do czasu oficjalnego ogłoszenia. Poniższa
relacja została opracowana na podstawie ww. projektu ustawy oraz na podstawie prezentacji multimedialnej zaprezentowanej przez Dyrektor Biura Prawnego Panią Katarzynę Bartold

28 września br. projekt wpisano do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (zgodnie z ustaleniami Zespołu Programowania Prac Rządu). Głównymi założeniami ustawy jest wyłączenie WITD ze struktur wojewódzkiej administracji zespolonej i zorganizowanie całej ITD w ramach administracji niezespolonej podległej GITD. Przedmiotowy projekt ma wejść w życie z dniem 1 kwietnia 2023 roku. Delegatury terenowe GITD zostaną zlikwidowane i jednocześnie przekształcone w komórki wewnętrzne GITD. Ma to zostać zrealizowane na zasadzie zbliżonej do struktur BKOE. W  BKOE mamy jeden wydział z inspektorami (WIMJK), który dzieli się na 10 zespołów zamiejscowych. Zatem delegatury zmienią nazewnictwo (jeszcze na dziś nie jest ustalone, czy będą to wydziały czy zespoły), ale będą podlegały bezpośrednio pod CANARD. Natomiast dla pracowników ma się nic nie zmienić, tzn. dalej będzie 10 komórek, dalej będą miały według założeń taki sam zasięg terytorialny. Nieprawdziwe są również plotki, że zmieni się podległość służbowa, że BKOE czy CANARD zostaną „wchłonięte” przez WITD. Nadal będzie 16 WITD, w których nadal kierownikami jednostek będą wojewódzcy inspektorzy. Nadal również BKOE i CANARD będą działały w ramach GITD ze swoim pracodawcą – Dyrektorem Generalnym. Najważniejsza zmiana dla inspektorów GITD dotyczy tylko delegatur i tego, że od teraz będą podlegać bezpośrednio pod CANARD (tak jak zespoły BKOE podlegają pod dyrektora swojego biura). Głównym celem projektu, według Głównego Inspektora, są kwestie stricte finansowe. Od teraz będzie ustanowiony jeden budżet dla całej ITD. Dysponentem I stopnia będzie minister właściwy ds. transportu, dysponentem II stopnia GI, zaś dysponentami III stopnia poszczególni WI (odpada problem z wojewodami). WITD dalej będą wykonywać zadania na terenie swoich województw, jednak będzie istniała możliwość na polecenie GI, aby inspektorzy wykonywali zadania na terytorium całej Polski. Ma to na celu np. zapobiegnięcie takim sytuacjom, jakie miały miejsce na Budzisku, gdzie inspektorzy z innych województw ujawniali naruszenie, ale sankcjonować musieli je inspektorzy z województwa podlaskiego. Jednak praca poza macierzystym województwem ma się odbywać tylko w formie delegacji i tylko w sytuacjach koniecznych. GI będzie też mógł zlecić poszczególnym WI zapewnienie obsługi komórek organizacyjnych GITD.

Przepis, który póki co budzi, według nas, największą konsternację to „pracownicy WITD będących urzędami obsługującymi organy rządowej administracji zespolonej w województwie z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się pracownikami WITD będących urzędami obsługującymi organy niezespolonej administracji rządowej. Dotychczasowy pracodawca, w terminie 14 dni od dnia następującego po dniu ogłoszenia ustawy, jest zobowiązany na piśmie zawiadomić pracowników o zmianach, jakie mają nastąpić w zakresie ich stosunków pracy.” Dyskusja na ten temat wskazuje, że niby się nic nie zmienia dla inspektorów WITD ale jest furtka na zawarcie nowych umów lub nie… Główny Inspektor podkreślił, że trwają starania by ten przepis z projektu został usunięty. W tym sensie, że skoro i tak już mamy podpisane umowy to żeby po wejściu w życie projektu nie trzeba było podpisywać nowych („takich samych”) umów.

Podczas spotkania kierownictwo GITD również poinformowało RK ZZITD, że w trakcie realizacji są zmiany dotyczące badań lekarskich inspektorów oraz
dodatkowego urlopu na podratowanie zdrowia dla inspektorów z długim stażem pracy. Obie te kwestie wymagają zmian w UTD i są zawarte w tzw. ustawie porządkującej, która czeka na zatwierdzenie.

Co się dzieje w sprawie zmian dot. badań lekarskich, psychologicznych i wydłużonego urlopu. Czy będą zmiany i od kiedy?  Zmiany te wpisane sa do ustawy porządkującej, nad którą obecnie trwają prace
Kiedy będzie dostępny projekt ustawy ? Co w nim takiego jest że kierownictwo nie chce go ujawnić inspektorom  ?  Projekt jako członkowie RKZZITD otrzymaliśmy ale jednocześnie zobowiązaliśmy się do jego nieudostępniania ze względu na zapisy dotyczące Funduszu Kolejowego. Natomiast na podstawie prezentacji i projektu sporządziliśmy dla inspektorów notatkę.
STRUKTURA   Czy Canard i BEPO pod WITD, czy równolegle pod GITD?   Co się stanie z delegaturami, naczelnikami, sepo, canard ? Delegatur jest 10 a WITD 16 ? Czy planuje się jakieś działania w zakresie nowego podziału terytorialnego ?    CANARD i BEPO nadal pod GITD. Nastąpi likwidacja Delegatur Terenowych. Obszarowo / terytorialnie nic się nie zmienia.
WARUNKI PRACY   Zatrudnienie w WITD / GITD ? Czy warunki zawarte w obecnych umowach będą się w jakimś zakresie zmieniały ?   Czy zachowujemy stopnie i wynagrodzenia?   Czy stopnie i mnożniki w Canard, BEPO i WITD będą takie same? (czy np. starszy inspektor Canard, BEPO i WITD będzie zarabiać tyle samo?)           Jakie będą mnożniki dla poszczególnych stopni?  Czy w tym zakresie planuje się jakieś działania np. wyrównanie do najwyższego w kraju – ujednolicenie płac?   Co dalej z pracownikami administracji ? Czy w tym zakresie planowane są jakieś zmiany?         Czy zakres obowiązków dla inspektorów ma pozostać taki sam ? [np. witd również uprawnione do via-toll]   Delegacja inspektorów do innych województw ?      Pracodawca się nie zmienia. Umowy mają się też nie zmienić, jedyne zastrzeżenie to pojawienie się zapisu że do 14 dni od wejścia ustawy pracownicy WITD będą podpisywać nowe umowy, które z założenia mają być takie same, z tymi samymi warunkami co obecnie. Biorąc jednak pod uwagę fakt konieczności podpisania nowych umów, zwróciliśmy uwagę na możliwość prawną zmiany warunków bądź nie podpisania jej wcale (sprawę będziemy monitorować i zgłębiać). Trwają prace nad wykreśleniem tego zapisu.   Jeśli chodzi o mnożniki i ujednolicenie płac Dyrektor Generalna poinformowała, że za wcześnie jest by ten temat poruszać.   Nie planuje się zmian kadrowych wobec obecnych pracowników. Jedynie kwestia polityki danych niejawnych pozostaje pod dyskusję bo prawdopodobnie będzie podlegała bezpośrednio pod GITD, więc nie będzie potrzeby zatrudniania osób zajmujących się tą kwestią.   Zakres obowiązków inspektorów nie ulega zmianie niezależnie czy są w GITD czy WITD.   Delegacja inspektorów wyłącznie w sytuacjach kryzysowych. Zwrócono uwagę, że nie będzie to za bardzo opłacalne dla WI ze względu na konieczność wystawienia właśnie delegacji a tym samym późniejszego jej rozliczenia co spowoduje wzrost kosztów gdyby miały być to długotrwałe „zesłania”. Stąd nie przewiduje się takich działań „za karę” / „w nagrodę”. Ma to działać podobnie jak kiedyś Budzisko w GITD, z tą różnicą, że inspektorzy którzy tam pojadą będą mogli przeprowadzać kontrole i wystawiać decyzje na swoje konto a nie jak dotychczas absorbować swoimi kontrolami inspektorów z podlaskiego.
FINANSE Co z procedurami zakupowymi WITD (drukarki, telefony, paliwo, papier) – czy wszystko przy akceptacji GITD czy w ramach danego WITD ? I co jeśli zabraknie środków na dane zakupy ?   Budżety ustalane w zależności od ilości zatrudnionych osób i zgłoszonych potrzeb i zależne również od wyników – statystyk ?   Czy ZFŚS zostaje odrębny w WI czy 1 wspólny na cały kraj pod GITD ?      Zakupy w ramach posiadanego budżetu. Jeśli zabraknie funduszy to WI zwracają się do GI a nie Wojewody.       Póki co budżet ma być 1:1, co potem nie wiadomo.     ZFŚS pozostaje bez zmian bo pracodawca się nie zmienia.
INNE Czy kierownicy oddziałów WITD nadal będą posiadać dowolność w kreowaniu planów pracy? Czy dalej będzie możliwa praca na zmiany 12-godzinne ?   Czy dodatki inspekcyjne będą równe w całym kraju czy uzależnione od wykonywanych czynności kontrolnych ?  

Co z techniczną obsługą fotoradarów? Czy planuje się scedowanie tych obowiązków na centralę lub firmę zewnętrzną?  
  Nic się nie zmianie w tym zakresie. Większa możliwość wpływu na akcje, działania ustalane przez GITD.   Za wcześnie by rozmawiać o ujednolicaniu procedur w skali kraju przy braku odzespolenia i 17 różnych pracodawcach.  


Brak odpowiedzi.