W dniach 24-25 marca 2017r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów. W pierwszym dniu obrad Rada Krajowa ZZITD otrzymała absolutorium za 2016 rok oraz dokonano wyboru na stanowisko Zastępcy Przewodniczącego RK ZZITD.
Zdecydowaną większością głosów wybrano kolegę Artura Fala, Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej ZZITD przy WITD w Olsztynie. W toku obrad Delegaci wyrazili swoje niezadowolenie w związku ze stagnacją w decyzjach dotyczących dalszego funkcjonowania Inspekcji Transportu Drogowego oraz braku podwyżek wynagrodzeń w WITD.
Delegaci zobowiązali Radę Krajową ZZITD do wywarcia nacisku na GITD w celu wydania wytycznych co do trybu i terminów awansowania inspektorów w WITD w świetle olbrzymich dysproporcji w zasadach awansowania inspektorów zatrudnionych w WITD a inspektorami zatrudnionymi w GITD.

W drugim dniu Zjazdu na obrady przybył p.o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego Pan Łukasz Bryła. W nawiązania do spotkania z 6 marca 2017r. zapewnił, iż modyfikacja treści zaleceń dotyczących postępowań mandatowych wobec obcokrajowców i zarządzających oraz postępowań administracyjnych nastąpi najpóźniej do końca marca bieżącego roku. Na wniosek delegatów zapewnił o zbadaniu możliwości dofinansowania inspektorów zatrudnionych w WITD środkami finansowymi będącymi w gestii Ministerstwa Infrastruktury.
W toku dyskusji zapewnił o prowadzeniu prac mających na celu procedowanie Ustawy o inspekcji transportu drogowego.